Проектантско бюро Корект Дизайн
инж. Христо Иванов Стефанов
Управител на "Корект Дизайн" ООД
строителен инженер, член на КИИП с ППП
технически контрол по част "Конструктивна"
hstefanov@correctdesign.net
инж. Васил Панчев Бобеков

строителен инженер, член на КИИП с ППП
vbobekov@correctdesign.net

арх. Анета Теодорова Атанасова

Член на КАБ с ППП
архитект координатор
aatanassova@correctdesign.net

арх. Габриела Венциславова Ангеловска

Архитект, член на КАБ с ППП
лицензиран оценител на недвижими имоти
gangelovska@correctdesign.net

инж. Лилия Любомирова Виденова
строителен инженер, УАСГ
lvidenova@correctdesign.net
инж. Марушка Атанасова Каринкова
строителен инженер, член на КИИП с ППП, 
технически контрол по част "Конструктивна",
лицензиран оценител на недвижими имоти, 
mkarinkova@correctdesign.net
Проектантско бюро Корект Дизайн