Проектантско бюро Корект Дизайн
Услуги
            Основни услуги:

        Съпътстващи услуги:

- Прединвестиционно проучване
-
Проектантски услуги
- Конструктивни становища

- Авторски надзор
- Технически контрол
- Инвеститорски контрол
- Консултации
- Оценка на недвижими имоти
- Мениджмънт на проект

- Скица и виза за проектиране
- Промяна на предназначението на земя
- Мотивирано предложение
- Подробен Устройствен План (ПУП)
- Съгласуване и одобряване на проект
- Разрешение за строеж
- Независим строителен надзор
- Разрешение за ползване

Проектантско бюро Корект Дизайн